હું શોધું છું

હોમ  |

   વહીવટી માળખું
  ઇ. પોલીસ મહાનિદેશક અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારી
  અધિક પોલીસ મહાનિદેશક (વહીવટ)
  નાયબ વહીવટી અધિકારી - ૧
  મુખ્ય હિસાબી અધિકારી
  મુખ્ય હિસાબી અધિકારી
  હિસાબી અધિકારી
  પોલીસ મહાનિરિક્ષક (આયોજન અને આધુનિકરણ)
  નાયબ વહીવટી અધિકારી - ૨
  કચેરી અધિક્ષક (જનરલ)
  પોલીસ મહાનિદેશક (કાયદો અને વ્યવસ્થા)
  ઇ. પોલીસ મહાનિરિક્ષક(કાયદો અને વ્યવસ્થા)
  નાયબ પોલીસ અધિક્ષક (સ્ટેટ કંટ્રોલ રૂમ)
  નાયબ પોલીસ અધિક્ષક (સ્ટાફ ઓફિસર)
  અધિક પોલીસ મહાનિદેશક (પોલીસ સુધારણા)
  અધિક પોલીસ મહાનિદેશક(અ.જા./અ.જ.જા./મા.અ.)
  નાયબ પોલીસ મહાનિરિક્ષક, ( માનવ અધિકાર અનેસામાજીક ન
  નાયબ પોલીસ અધિક્ષક(અ.જા./અ.જ.જા/નબળા વર્ગો /મા.અ.)
  અધિક પોલીસ મહાનિદેશક(તપાસ)
  ઇન્ચાર્જ પોલીસ મહાનિરિક્ષક સ્ટેટ મોનીટરીંગ સેલ
  નાયબ પોલીસ ,મહાનિરિક્ષક- સ્ટેટ મોનીટરીંગ સેલ
  નાયબ પોલીસ અધિક્ષક
  પોલીસ મહાનિદેશક( ઇન્ટેલીજન્સ)
  પોલીસ મહાનિદેશક (ક્રાઇમ અને રેલ્વે)
  ઇ. પોલીસ મહાનિદેશક(હથિયારી એકમો)
  અધિક પોલીસ મહાનિદેશક (તાલીમ)
  અધિક પોલીસ મહાનિદેશક(તકનીકી સેવાઓ)
  અધિક પોલીસ મહાનિદેશક(સ્ટેટ ક્રાઇમ રેકર્ડ બ્યુરો)
  અધિક પોલીસ મહાનિદેશક(એસટીબી)
  પોલીસ કમિશ્નર, અમદાવાદ શહેર
  પોલીસ કમિશ્નર, વડોદર શહેર
  પોલીસ કમિશનર, સુરત શહેર
  પોલીસ કમિશનર, રાજકોટ શહેર
  પોલીસ મહાનિરિક્ષક, અમદાવાદ રેન્જ
  પોલીસ અધિક્ષક, અમદાવાદ(ગ્રામ્ય)
  પોલીસ અધિક્ષક, ખેડા
  પોલીસ અધિક્ષક, આણંદ
  નાયબ પોલીસ મહાનિરિક્ષક, ગાંધીનગર રેન્જ
  પોલીસ અધિક્ષક, ગાંધીનગર
  પોલીસ અધિક્ષક, સાબરકાંઠા
  પોલીસ અધિક્ષક, મહેસાણા
  પોલીસ અધિક્ષક, અરવલ્‍લી
  પોલીસ મહાનિરિક્ષક (વડોદરા રેન્જ)
  પોલીસ અધિક્ષક, વડોદરા ગ્રામ્‍ય
  પોલીસ અધિક્ષક, ભરૂચ
  પોલીસ અધિક્ષક, નર્મદા
  પોલીસ અધિક્ષક, છોટા ઉદેપુર
  પોલીસ મહાનિરિક્ષક, સુરત રેન્જ
  પોલીસ અધિક્ષક, સુરત ગ્રામ્‍ય
  પોલીસ અધિક્ષક, વલસાડ
  પોલીસ અધિક્ષક, નવસારી
  પોલીસ અધિક્ષક, ડાંગ
  પોલીસ અધિક્ષક, તાપી
  પોલીસ મહાનિરિક્ષક, જુનાગઢ રેન્જ,
  પોલીસ અધિક્ષક, જુનાગઢ
  પોલીસ અધિક્ષક, પોરબંદર
  પોલીસ અધિક્ષક,ગીર સોમનાથ
  નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક, રાજકોટ રેન્‍જ
  પોલીસ અધિક્ષક, રાજકોટ ગ્રામ્‍ય
  પોલીસ અધિક્ષક, જામનગર
  પોલીસ અધિક્ષક, સુરેન્દ્રનગર
  પોલીસ અધિક્ષક,મોરબી
  પોલીસ અધિક્ષક, દેવભૂમિ-દ્વારકા
  પોલીસ મહાનિરિક્ષક (સરહદી રેન્જ)
  પોલીસ અધિક્ષક, પશ્ચિમ કચ્છ-ભુજ
  પોલીસ અધિક્ષક કચ્છ-પૂર્વ (ગાંધીધામ)
  પોલીસ અધિક્ષક, પાટણ
  પોલીસ અધિક્ષક, બનાસકાંઠા
  પોલીસ મહાનિરીક્ષક, ભાવનગર રેન્જ, ભાવનગર.
  પોલીસ અધિક્ષક, ભાવનગર
  પોલીસ અધિક્ષક, અમરેલી
  પોલીસ અધિક્ષક, બોટાદ
  પોલીસ મહાનિરિક્ષક (પંચમહાલ- ગોધરા રેન્જ)
  પોલીસ અધિક્ષક, પંચમહાલ
  પોલીસ અધિક્ષક, દાહોદ
  પોલીસ અધિક્ષક મહીસાગર

 આપની સેવામાં

પોલીસ સ્ટેશન શોધો
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નાગરિકત્‍વ
ભારતીય પાસપોર્ટ

પોલીસ કિલયરન્સ સર્ટિફિકેટ માટેના
હક્ક

વિદેશ જવા માટે "નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ"ના હક્ક
જાણવા જોગ
જાણવા જોગ
આપના પ્ર‍શ્ર્નો � અમારા ઉત્તર
જાહેર માહિતી અધિકારી
પ્રાઈવેટ સિક્યુરિટી એજન્સી લાઈસન્સ બાબત
તમાકુ નિયંત્રણ અધિનિયમ-૨૦૦૩
 

 સંપર્ક માળખું

  વિગતવાર જુઓ 

  ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 18-01-2018
s