ગુજરાત પોલીસ
http://www.police.gujarat.gov.in

માર્ગ/ટ્રાફિક સલામતી

3/31/2020 4:29:37 PM
સલામતી માટે જરૂરી
વાહનચાલકો તથા વપરાશકારો માટે સૂચનો
રોડ ચિન્‍હો
હાઇવે અકસ્‍માત અટકાયત અને બચાવ
હેલ્‍મેટ
સીટ બેલ્‍ટ 
આપનુ ટ્રાફિક જ્ઞાન ચકાસો
મનોરંજન સાથે ટ્રાફિક જ્ઞાન
ક્રમાંક: ૧૮૬/એસટીબી/આરબી/દ્રીચક્રી/દરખાસ્ત/૪૦૨/૧૧, તા.૨૭/૫/૨૦૧૧ અધિક પોલીસ મહાનિદેશકશ્રી (કા.અને વ્ય.)ની કચેરીની એસ.ટી.બી. શાખા દ્વારા દ્રીચક્રી વાહનોને ટેક્ષી પાસિંગની મંજૂરી આપવા બાબત
વાહન ઉપર કામચલાઉ રજીસ્‍ટ્રેશન નંબર પ્રદર્શિત કરવા અંગે