ગુજરાત પોલીસ
http://www.police.gujarat.gov.in

જાહેર માહિતી અધિકારી

6/25/2022 4:49:47 PM

૧. માહિતીનો અધિકાર અધિનિયમ ૨૦૦૫

 

૨. માહિતીનો અધિકાર અધિનિયમ ૨૦૧૦

 

૩. માહિતી મેળવવા માટેની અરજીનો નમુનો

 

૪. મદદનીશ જાહેર માહિતી અધિકારી, જાહેર માહિતી અધિકારીઓ અપલેટ અધિકારીશ્રીઓના હોદ્દા અને ફોન નંબરની માહિતી

 

૫. પ્રોએક્ટિવ ડિસ્કલોઝર