ગુજરાત પોલીસ
http://www.police.gujarat.gov.in

નાગરિક અધિકાર પત્ર

5/25/2022 4:31:03 PM

ગુજરાત પોલીસ
નાગરિક અધિકાર પત્ર

જવાબદાર નાગરિક – મિત્રતાપૂર્ણ સરકાર

પ્રકાશકઃ- પોલીસ મહાનિર્દેશક અને મુખ્‍ય પોલીસ અધિકારીશ્રી,
ગુજરાત રાજય ગાંધીનગર,
ગૃહ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર.