હું શોધું છું

હોમ  |

સંગઠનની વિગતો કાર્યો અને ફરજો
Rating :  Star Star Star Star Star   

 
બ્રાન્ચ જાહેર તંત્ર
નો
ઉદેશ / હેતું
જાહેર તંત્રનું મિશન
/ દુરંદેશીપણું
(વિઝન)
જાહેર તંત્રનો ટુંકો ઇતિહાસ અને તેની રચનાનો સંદર્ભ જાહેર તંત્ર
ની
ફરજો
જાહેર તંત્ર ની મુખ્ય પ્રવૃતિઓ / કાર્યો જાહેર તંત્ર ધ્વારા
આપવામાં આવતી
સેવાઓની યાદી અને તેનું
સંક્ષિપ્ત વિવરણ.
કચેરી શરૂ થવાનો સમય - કચેરી શરૂ થવાનો સમય -
               
જી-૧ શાખા (કાયદો અને
વ્યવસ્થા)
કાયદો અને વ્યર્વથાને લગીત કામગીરી અંગે કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા
આગમચેતીના
પગલા લેવા બાબત
પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ ની શરુઆત સાથે સમયાનુસાર જરુરીયાત મુજબ રચના કરવામાં આવેલ શાખા જી-૧ શાખા (કાયદો અને વ્યવસ્થા) ને વહેચણી
કરવામાં
આવેલ ફરજો પત્રક મુજબ
બિડાણ ના પત્રક મુજબ કરવાની રહેતી પ્રવૃતિ અને કાર્યો. બિડાણ ના પત્રક મુજબ કરવાની રહેતી પ્રવૃતિ અને કાર્યો. ક. ૧૦-૩૦ થી ક. ૧૮-૧૦
જી-ર
શાખા (એસ.ટી/
એસ.સી/
માનવ
અધિકાર)
અનુ. જાતિ / જનજાતિ  / નબળા વર્ગોનું
પ્રતિનિધિત્વ /માનવ અધિકાર)
અનુ.જાતિ/જનજાતિ/
અને માનવ અધિકાર ની
અરજીઓ / રજુઆત
સંદર્ભે યોગ્ય કાર્યવાહી
કરી પગલાં લેવા અંગે)
પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ ની શરુઆત સાથે સમયાનુસાર જરુરીયાત મુજબ રચના કરવામાં આવેલ શાખા જી-ર શાખા (એસ.ટી/એસ.
સી/
માનવ
અધિકાર)
બિડાણ ના પત્રક મુજબ કરવાની રહેતી પ્રવૃતિ અને કાર્યો. બિડાણ ના પત્રક મુજબ કરવાની રહેતી પ્રવૃતિ અને કાર્યો. ક. ૧૦-૩૦ થી ક. ૧૮-૧૦
બી
શાખા
પોલીસ ખાતાના વર્ગ - ૩ ના પો. કો. થી પો.સ.ઇ. કક્ષા સુધીના કર્મચારીઓની વહીવટી બાબતો ની કામગીરી પોલીસ ખાતાના
વર્ગ - ૩ ના પો. કો.
થી પો.સ.ઇ.
કક્ષા સુધીના
કર્મચારીઓની
વહીવટી બાબતો
ની કામગીરી
પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ ની શરુઆત સાથે સમયાનુસાર જરુરીયાત મુજબ રચના કરવામાં આવેલ શાખા પોલીસ ખાતાના વર્ગ - ૩ ના પો. કો. થી પો.સ.ઇ. કક્ષા સુધીના કર્મચારીઓની વહીવટી બાબતો ની કામગીરી બદલી, બઢતી, ભરતી.   ક. ૧૦-૩૦ થી ક. ૧૮-૧૦
જી-૧
શાખા
(ક્રાઇમ)
ક્રાઇમ ને લગતી બાબતો ની કાર્યવાહી અંગે. ક્રાઇમ ને લગત
તપાસ અર્થે યોગ્ય
પગલા લેવા બાબત.
પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ ની શરુઆત સાથે સમયાનુસાર જરુરીયાત મુજબ રચના કરવામાં આવેલ શાખા જી - 1 શાખા(ક્રાઇમ)ને વહેચણી કરવામાં
આવેલ ફરજો.
બિડાણના પત્રક મુજબ કરવાની રહેતી પ્રવૃતિ અને કાર્યો. બિડાણ ના પત્રક મુજબ કરવાની રહેતી પ્રવૃતિ અને કાર્યો. ક. ૧૦-૩૦ થી ક. ૧૮-૧૦
જે. એમ.
ટી
શાખા
કાયદો અને વ્યવસ્થાની જાળવણી માટે સમગ્ર પોલીસ ખાતા માટે વાહનોની ખરીદી / રદ બાતલ વાહનો / પોલીસ વાહનો ની મરામત કાયદો અને
વ્યવસ્થાની જાળવણી
માટે સંદેશાવ્યવહાર
અને વાહન વ્યવહારને
કાર્યરતપણું જાળવવા
માટે.
પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ ની શરુઆત સાથે સમયાનુસાર જરુરીયાત મુજબ રચના કરવામાં આવેલ શાખા કાયદો અને વ્યવસ્થાની જાળવણી. વાહનો ની ખરીદી/ફાળવણી/ સમયાનુસાર રદ બાતલ કરવાની કામગીરી બિડાણ ના પત્રક મુજબ કરવાની રહેતી પ્રવૃતિ અને કાર્યો. ક. ૧૦-૩૦ થી ક. ૧૮-૧૦
અરજી
શાખા
સચિવાલય ના વિભાગો, ગુજરાત તકેદારી આયોગ તેમજ જાહેર જનતા તરફથી આવેલ અરજી અંગેની કાર્યવાહી અરજીમાં કરેલ
રજુઆત ની કાર્યવાહી
કરવાં બાબતે.
પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ ની શરુઆત સાથે અરજી શાખા ની શરુઆત કરવામાં આવેલ છે. પત્રક
સામેલ છે.
પત્રક સામેલ છે. પત્રક સામેલ છે. ક. ૧૦-૩૦ થી ક. ૧૮-૧૦

શાખા
પોલીસ ખાતાના મહેકમ ને લગતી જમીન અને મકાનો ને લગતી તેમજ પ્રાદેશીક ફેરફાર ને લગતી તમામ કામગીરી     સામેલ રાખેલ પત્રક મુજબ     ક. ૧૦-૩૦ થી ક. ૧૮-૧૦
એફ
શાખા
ખરીદી ને લગતી કામગીરી જેવી કે, કલોધઁગ આર્ટિકલ્સ, હથિયાર-દારૂગોળો, ફરનીચર તથા અન્ય ઇલેકટ્રીકલ આઇટમ ખરીદી ને લગતી
કામગીરી જેવી કે,
કલોધઁગ આર્ટિકલ્સ,
હથિયાર-દારૂગોળો,
ફરનીચર તથા અન્ય
ઇલેકટ્રીકલ આઇટમ
પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ ની શરુઆત સાથે સમયાનુસાર જરુરીયાત મુજબ રચના કરવામાં આવેલ છે.   બીડાણ કરેલ પત્રકમાં જણાવ્યા મુજબની કરવાની રહેતી કામગીરી બીડાણ કરેલ પત્રકમાં જણાવ્યા મુજબની કરવાની રહેતી કામગીરી ક. ૧૦-૩૦ થી ક. ૧૮-૧૦
સી -
ર શાખા
પોલીસ પેન્શન, અકસ્માત,જુથ-વિમો, તથા પોલીસ વેલ્ફરફંડના વિષય ને સબંધીત કામગીરી પેન્શન ને લગતા
પગલા લેવા બાબત.
પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ ની શરુઆત સાથે સમયાનુસાર જરુરીયાત મુજબ રચના કરવામાં આવેલ છે. સી-ર શાખા
ને વહેચણી કરવામાં
આવેલ
ફરજો પત્રક મુજબ
    ક. ૧૦-૩૦ થી ક. ૧૮-૧૦
સ્પે.
બ્રાન્ચ.
 
વાર્ષિક ખાનગી અહેવાલ,સીક્રેટ સર્વિસ ફંડ, પોલીસ મેડલ ને લગતી તથા ગુપ્ત તુમારો સ્વીકારવાની કામગીરી તેમજ તેને અનુસાંગીક કામગીરી બઢતી,ઉ.પ.ધો,
પ૦-૫૫ વર્ષ રીવ્યુ
કેસો, વા.ખા.અ. ની
નોંધોને ધ્યાને લેવાની ,
સીક્રેટ સર્વિસ ફંડ
નો યોગ્ય ઉપયોગ
થાય તે જોવાનું રહ.
છે.
પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ ની શરુઆત સાથે સમયાનુસાર જરુરીયાત મુજબ રચના કરવામાં આવેલ છે. પત્રક
સામેલ છે.
પત્રક
સામેલ છે.
પત્રક સામેલ છે. ક. ૧૦-૩૦ થી ક. ૧૮-૧૦
ઇડીપી
શાખા
કોમ્પ્યુરાઇઝેશન અંગેની કામગીરી પોલીસ તંત્રમાં
કોમ્પ્યુટરાઇઝેશન
કરવાની કામગીરી
  કોમ્પ્યુરાઇઝેશન અંગેની કામગીરી તથા જીલ્લા યુનીટ તરફ થીઆવતા઼ ઇ મેઇલ અંગેની કામગીરી     ક. ૧૦-૩૦ થી ક. ૧૮-૧૦
સંકલન
શાખા
સબંધિત શાખાઓ પાસેથી માહિતી મેળવી માહિતી સંકલન કરી મોકલી આપવાની કામગીરી સબંધિત શાખાઓ
પાસેથી માહિતી
મેળવી માહિતી
સંકલન કરી મોકલી
આપવાની કામગીરી
  સબંધિત શાખાઓ પાસેથી માહિતી મેળવી માહિતી સંકલન કરી મોકલી આપવાની કામગીરી     ક. ૧૦-૩૦ થી ક. ૧૮-૧૦
એચ.
શાખા
પોલીસ ખાતાનાં પોલીસ અધિકારી/કર્મચારી તથા સીવીલીયન કર્મચારીઓ સામેની ખા.ત. તથા ચકાસણી ના કેસો તેમજ તકેદારી આયોગના કેસો તથા અપીલ રીવીઝન અરજી અંગેની કામગીરી ખાતાકીય તપાસ
ના વિષય ને લગતી
સબંધિત કામગીરી
  પત્રક
સામેલ છે.
બિડાણના કાર્યપત્રક મુજબ ની કામગીરી   ક. ૧૦-૩૦ થી ક. ૧૮-૧૦
એ-ર
શાખા
સીવીલીયન સ્ટાફ ની વહીવટી બાબતો અંગેની કામગીરી વહીવટી બાબત ને
લગતા પ્રશ્નો
(સિવિલિયન સ્ટાફ)
  પત્રક સામેલ છે.     ક. ૧૦-૩૦ થી ક. ૧૮-૧૦
ડી-શાખા કચેરી ના વર્ગ - 1 થી ૪ ના તમામ અધિકારી / કર્મચારીઓની હિસાબી બાબતો ને લગતી કામગીરી વહીવટી સરળતા પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ ની શરુઆત સાથે સમયાનુસાર જરુરીયાત મુજબ રચના કરવામાં આવેલ છે. પત્રક
 સામેલ છે.
બિડાણના કાર્યપત્રક મુજબ ની કામગીરી   ક. ૧૦-૩૦ થી ક. ૧૮-૧૦
રજીસ્ટ્રરી શાખામાં આવતી તમામ ટપાલો સ્વીકારવી અને તેની શાખામાં વહેચણી કરવાની કામગીરી, કચેરી નુ દફતર સાચવણી, કચેરી ની લાયબ્રેરી ની કામગીરી શાખામાં આવતી
તમામ ટપાલો
સ્વીકારવી અને તેની
શાખામાં વહેચણી
કરવાની કામગીરી,
કચેરી નુ દફતર
સાચવણી, કચેરી ની
લાયબ્રેરી ની કામગીરી
  પત્રક
સામેલ છે.
બિડાણના કાર્યપત્રક મુજબ ની કામગીરી   ક.
૧૦-૩૦ થી
ક.
૧૮-૧૦
સી - 1
શાખા
રાજયના જિલ્લા યુનીટો ને અનુદાન ફાળવવાની કામગીરી તથા ખર્ચનુ઼ મેળવણું કરવાનું તથા મોનીટરીંગ કરવાની કામગીરી   પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ ની શરુઆત સાથે સમયાનુસાર જરુરીયાત મુજબ રચના કરવામાં આવેલ છે. પત્રક
સામેલ છે.
બિડાણના કાર્યપત્રક મુજબ ની કામગીરી   ક.
૧૦-૩૦ થી
ક.
૧૮-૧૦
એમ.
શાખા
પોલીસ ખાતાના આધુનિકીકરણ, સરહદી વિકાસ વિસ્તાર હેઠળ ની કામગીરી, ઇન્સ્પેકશન, ટેલીફોન, લાઇવ સ્ટોક, સ્પોર્ટસ, તથા પરચુરણ ખરીદી ની કામગીરી.   પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ ની શરુઆત સાથે સમયાનુસાર જરુરીયાત મુજબ રચના કરવામાં આવેલ છે. પત્રક
સામેલ છે.
બિડાણના કાર્યપત્રક મુજબ ની કામગીરી   ક.
૧૦-૩૦ થી
ક.
૧૮-૧૦
એસ.ટી.
બી.
શાખા
પોલીસ કર્મચારી / અધિકારી ધ્વારા રાજય ધોરી માર્ગો પર ટ્રાફીક નિયમનની લગતી કામગીરી
જયારે સીવીલીયન કર્મચારી ધ્વારા મહેકમની લગતી વહીવટી કામગીરી સ્ટેટ ટ્રાફીક શાખા કાર્યરત થયેથી કરવાની રહે છે.
  પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ ની શરુઆત સાથે સમયાનુસાર જરુરીયાત મુજબ રચના કરવામાં આવેલ શાખા એસટીબી
શાખા કામની વહેંચણીનું વહેચણીનું
પત્રક
સામેલ છે.
બિડાણ ના પત્રક મુજબ કરવાની રહેતી પ્રવૃતિ અને કાર્યો. બિડાણ ના પત્રક મુજબ કરવાની રહેતી પ્રવૃતિ અને કાર્યો. ક.
૧૦-૩૦ થી
ક.
૧૮-૧૦
ક-૧,
શાખા
(મહેકમ
શાખા)
રાજયપત્રિત પોલીસ અધિકારીઓની મહેકમ વિષયક કામગીરી રાજયપત્રિત પોલીસ અધિકારીઓની મહેકમ વિષયક કામગીરી અંગે પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ ની શરુઆત સાથે સમયાનુસાર જરુરીયાત મુજબ રચના કરવામાં આવેલ શાખા ક-૧, શાખા ને વહેચણી
કરવામાં
આવેલ ફરજો
પત્રક મુજબ
    ક.
૧૦-૩૦ થી
ક.
૧૮-૧૦
જન
સંપર્ક શાખા
પ્રજાજનોને સાચી માહિતી પુરી પાડવી.   પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ ની શરુઆત સાથે સમયાનુસાર જરુરીયાત મુજબ રચના કરવામાં આવેલ શાખા જનસંપર્ક
તેમજ
મીડીયાને
લગતી કામગીરી.
જનસંપર્ક તેમજ મીડીયાને લગતી કામગીરી. પોલીસ ખાતા ને લગતા મહત્વના બનાવોની પ્રેસ નોટ આપવાની કામગીરી ક.
૧૦-૩૦ થી
ક.
૧૮-૧૦
જી - 1
(એસ.સી.
આરઁ)
કાયદો અને વ્યવસ્થા, ફોર્સ ડિપ્લોયમેન્ટ અને અગત્યના બંદોબસ્ત ની ઁવહેચણી અને અગત્યના ગુનાઓના ફેકસ મેસેજ થી ઉપરી અધિકારી ને વાકેફ કરવાં અગત્યના
બંદોબસ્ત અને
અગત્યના બનાવો માં
અગમચેતી ના પગલાં
લેવા બાબત.
પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ ની શરુઆત સાથે સમયાનુસાર જરુરીયાત મુજબ રચના કરવામાં આવેલ શાખા એસ.સી.આર.
ને વહેચણી
કરવામાં
આવેલ
ફરજો મુજબ
એસ.સી.આર. ને વહેચણી કરવામાં આવેલ ફરજો મુજબ   શીફટ વાઇઝ રાઉન્ડ થી
કલોક
વીજીલન્સ
શાખા
(તપાસ એકમ) મહે.ડી.જી.પી.શ્રી નાઓના સીધા નિયંત્રણ હેઠળનો વીજીલન્સ સ્કવોડ છે. મહે.ડી.જી.પી.શ્રી નાઓ સમક્ષ થયેલ પોલીસ ખાતાના પો.અધિ. / કર્મીઓ વિરુધ્ધ થયેલ આક્ષેપો / રજૂઆતો અંગે તેઓ સા.શ્રી તરફથી આપવામાં આવેલ સુચના મુજબ તપાસ / ખાનગી વોચ વેરીફીકેશન તેમજ ગૃહ વિભાગની સુચના અનુસાર તકેદારી અધિકારી તરીકેની કામગીરી અંગે અનુ.નં.૧ માં
જણાવ્યા મુજબની
ન્યાયીક કાર્યવાહી
કરી અહેવાલ
પાઠવવાનો રહે છે.
પોલીસ ડીપાર્ટમેન્ટની શરુઆત સાથે સમયાનુસાર જરુરીયાત મુજબ રચના કરવામાં આવેલ શાખા       ક.
૧૦-૩૦ થી
ક.
૧૮-૧૦
 


 આપની સેવામાં

પોલીસ સ્ટેશન શોધો
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નાગરિકત્‍વ
ભારતીય પાસપોર્ટ

પોલીસ કિલયરન્સ સર્ટિફિકેટ માટેના
હક્ક

વિદેશ જવા માટે "નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ"ના હક્ક
જાણવા જોગ
જાણવા જોગ
આપના પ્ર‍શ્ર્નો � અમારા ઉત્તર
જાહેર માહિતી અધિકારી
પ્રાઈવેટ સિક્યુરિટી એજન્સી લાઈસન્સ બાબત
તમાકુ નિયંત્રણ અધિનિયમ-૨૦૦૩
 

 સંપર્ક માળખું

  વિગતવાર જુઓ 

  ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

s