હું શોધું છું

હોમ  |

   વહીવટી માળખું
  પોલીસ મહાનિદેશક અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારી
  પોલીસ મહાનિરિક્ષક (વહીવટ)
  નાયબ વહિવટી અધિકારી-૧
  મુખ્ય હિસાબી અધિકારી
  હિસાબી અધિકારી
  કચેરી અધિક્ષક (જનરલ)
  (ઇન્ચાર્જ) પોલીસ મહાનિરિક્ષક ( આયોજન અને આધુનિકરણ)
  નાયબ વહીવટી અધિકારી - ૨
  અધિક પોલીસ મહાનિદેશક(કાયદો અને વ્યવસ્થા)
  પોલીસ મહાનનિરિક્ષક (કાયદો અને વ્યવસ્થા)
  પોલીસ અધિક્ષક (સ્ટાફ ઓફીસર)
  નાયબ પોલીસ અધિક્ષક (સ્ટેટ કંટ્રોલ રૂમ)
  ઇન્ચાર્જ અધિક પોલીસ મહાનિદેશક (પોલીસ સુધારણા)
  પોલીસ મહાનિદેશક (અ.જા/અ.જ.જા/મા.અ.)
  નાયબ પોલીસ મહાનિરિક્ષક, ( માનવ અધિકાર અનેસામાજીક ન
  નાયબ પોલીસ અધિક્ષક(અ.જા./અ.જ.જા/નબળા વર્ગો /મા.અ.)
  નાયબ પોલીસ અધિક્ષક(અ.જા./અ.જ.જા/નબળા વર્ગો /મા.અ.)
  અધિક પોલીસ મહાનિદેશક (તપાસ)
  પોલીસ મહાનિરિક્ષક ( ઇન્ટેલીજન્સ)
  પોલીસ મહાનિદેશક, સી.આઇ.ડી. (ક્રાઇમ એન્ડ રેલ્વેઝ)
  અધિક પોલીસ મહાનિદેશકશ્રી (હથિયારી એકમો)
  પોલીસ મહાનિદેશક (તાલીમ)
  ઇન્ચા અધિક પોલીસ મહાનિદેશક(તકનિકી સેવાઓ અને SCRB)
  અધિક પોલીસ મહાનિદેશક (સ્ટેટ મોનીટરીંગ સેલ)
  નાયબ પોલીસ અધિક્ષક, સ્ટેટ મોનીટરીંગ સેલ
  પોલીસ અધિક્ષક, સ્ટેટ મોનીટરીંગ સેલ
  ઇન્ચાર્જ પોલીસ મહાનિરિક્ષક (એસટીબી)
  પોલીસ અધિક્ષક, સ્ટેટ ટ્રાફિક બ્રાન્ચ (૧), વડોદરા
  પોલીસ અધિક્ષક, સ્ટેટ ટ્રાફિક બ્રાન્ચ (૨) ગાંધીનગર
  પોલીસ કમિશ્નર, અમદાવાદ શહેર
  પોલીસ કમિશ્નર, વડોદરા શહેર
  પોલીસ કમિશનર, સુરત શહેર
  ઇન્ચાર્જ પોલીસ કમિશ્ન્રર, રાજકોટ શહેર
  પોલીસ મહાનિરિક્ષક, અમદાવાદ રેન્જ
  પોલીસ અધિક્ષક, અમદાવાદ(ગ્રામ્ય)
  પોલીસ અધિક્ષક, ખેડા
  પોલીસ અધિક્ષક, આણંદ
  પોલીસ મહાનિરિક્ષક, ગાંધીનગર રેન્જ
  પોલીસ અધિક્ષક, ગાંધીનગર
  પોલીસ અધિક્ષક, સાબરકાંઠા
  પોલીસ અધિક્ષક, મહેસાણા
  પોલીસ અધિક્ષક, અરવલ્‍લી
  I/c પોલીસ મહાનિરિક્ષક (વડોદરા રેન્જ)
  પોલીસ અધિક્ષક, વડોદરા ગ્રામ્‍ય
  પોલીસ અધિક્ષક, ભરૂચ
  પોલીસ અધિક્ષક, નર્મદા
  પોલીસ અધિક્ષક, છોટા ઉદેપુર
  અધિક પોલીસ મહાનિદેશક, સુરત રેન્જ, સુરત
  પોલીસ અધિક્ષક, સુરત (ગ્રામ્ય)
  પોલીસ અધિક્ષક, વલસાડ
  પોલીસ અધિક્ષક, નવસારી
  પોલીસ અધિક્ષક, ડાંગ- આહવા
  પોલીસ અધિક્ષક, તાપી-વ્યારા
  પોલીસ મહાનિરિક્ષક, જુનાગઢ રેન્જ, જુનાગઢ
  પોલીસ અધિક્ષક, જુનાગઢ
  પોલીસ અધિક્ષક, પોરબંદર
  પોલીસ અધિક્ષક, ગીર-સોમનાથ
  નાયબ પોલીસ મહાનિરિક્ષક, રાજકોટ રેન્જ
  પોલીસ અધિક્ષક, રાજકોટ ગ્રામ્‍ય
  પોલીસ અધિક્ષક, જામનગર
  પોલીસ અધિક્ષક, સુરેન્દ્રનગર
  પોલીસ અધિક્ષક, મોરબી
  પોલીસ અધિક્ષક, દેવભૂમિ-દ્વારકા
  પોલીસ મહાનિરિક્ષક, સરહદી રેન્જ, ભુજ
  પોલીસ અધિક્ષક, પશ્ચિમ કચ્છ-ભુજ
  પોલીસ અધિક્ષક, પૂર્વ, કચ્છ-ગાંધીધામ
  પોલીસ અધિક્ષક, પાટણ
  પોલીસ અધિક્ષક, બનાસકાંઠા
  પોલીસ મહાનિરિક્ષક, ભાવનગર રેન્જ, ભાવનગર.
  પોલીસ અધિક્ષક, ભાવનગર
  પોલીસ અધિક્ષક, અમરેલી
  પોલીસ અધિક્ષક, બોટાદ
  નાયબ પોલીસ મહાનિરિક્ષક, (ગોધરા રેન્જ)
  પોલીસ અધિક્ષક, પંચમહાલ
  પોલીસ અધિક્ષક, દાહોદ
  પોલીસ અધિક્ષક, મહીસાગર
  પોલીસ મહાનિદેશક અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારી

 આપની સેવામાં

પોલીસ સ્ટેશન શોધો
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નાગરિકત્‍વ
ભારતીય પાસપોર્ટ

પોલીસ કિલયરન્સ સર્ટિફિકેટ માટેના
હક્ક

વિદેશ જવા માટે "નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ"ના હક્ક
જાણવા જોગ
જાણવા જોગ
આપના પ્ર‍શ્ર્નો � અમારા ઉત્તર
જાહેર માહિતી અધિકારી
પ્રાઈવેટ સિક્યુરિટી એજન્સી લાઈસન્સ બાબત
તમાકુ નિયંત્રણ અધિનિયમ-૨૦૦૩
 

 સંપર્ક માળખું

  વિગતવાર જુઓ 

  ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 20-04-2022
s