હું શોધું છું

હોમ  |

નિર્ણય લેવાનો કાર્યપદ્ધતિ
Rating :  Star Star Star Star Star   

 
શાખા જુદા જુદા મુદ્દાઓ અંગે નિર્ણય
લેવા માટે કઇ કાર્ય પ્રધ્ધિત
અનુસરવામાં આવે છે?
(સચિવાલય નિયમ સંગ્રહ
અને કામકાજના
નિયમોના નિયમ સંગ્રહ,
અન્ય નિયમો / વિનિયમો
વગેરેનો સંદર્ભ
ટાંકી શકાય)
અગત્યની બાબતો
માટે કોઇ ખાસ
નિર્ણય લેવા માટે
દસ્તાવેજી
કાર્યપ્રધ્ધતિઓ /
ઠરાવેલી
કાર્યપ્રધ્ધતિઓ /
નિયત માપદંડો /
નિયમો કયા કયા છે ?
 નિર્ણય લેવા માટે
કયા કયા સ્તરે વિચાર
કરવામાં આવે છે ?
નિર્ણય ને
જનતા સુધી
પહોચાડવાની કઇ
વ્યવસ્થા છે ?
નિર્ણય લેવાની
પ્રક્રિયામાં જેના
મંતવ્યો લેવાનાર છે તે અધિકારીઓ
કયા છે ?
નિર્ણય લેનાર
અંતિમ
સતાધિકારી
કોણ છે?
1
જી-૧ શાખા
(કાયદો અને વ્યવસ્થા)
પોલીસ મેન્યુલ ભાગ -
1 થી ૩ માં આપેલ સતા મુજબ.
પોલીસ મેન્યુલ ભાગ - 1 થી ૩
માં આપેલ સતા મુજબ.
કંન્ટ્રોલ રૂમ અને પી.આર.ઓ. ધ્વારા માહિતી પુરી પાડવામાં આવે છે. બ્રાન્ચ ના વડા ના નિર્ણય મુજબ પોલીસ મહાનિદેશક શ્રી,
જી-ર શાખા (એસ.ટી/
એસ.સી/
માનવ
અધિકાર)
પોલીસ મેન્યુલ ભાગ -
1 થી ૩ માં આપેલ સતા મુજબ.
પોલીસ મેન્યુલ ભાગ - 1 થી ૩
માં આપેલ સતા મુજબ.
કંન્ટ્રોલ રૂમ અને પી.આર.ઓ. ધ્વારા માહિતી પુરી પાડવામાં આવે છે. બ્રાન્ચ ના વડા ના નિર્ણય મુજબ પોલીસ મહાનિદેશક શ્રી,
બી શાખા પોલીસ મેન્યુલ ભાગ - 1 થી ૩ માં આપેલ સતા મુજબ તથા સરકાર શ્રીના ઠરાવો / નિયમો મુજબ તેમજ કચેરી કાર્યપ્રધ્ધતિ મુજબ. પોલીસ મેન્યુલ ભાગ - 1 થી ૩
માં આપેલ સતા મુજબ તથા સરકાર
શ્રીના ઠરાવો / નિયમો મુજબ તેમજ કચેરી કાર્યપ્રધ્ધતિ મુજબ.
કંન્ટ્રોલ રૂમ અને પી.આર.ઓ. ધ્વારા માહિતી પુરી પાડવામાં આવે છે. બ્રાન્ચ ના વડા ના નિર્ણય મુજબ પોલીસ મહાનિદેશક શ્રી,
જી-૧ શાખા (ક્રાઇમ) પોલીસ મેન્યુલ ભાગ -
1 થી ૩ માં આપેલ સતા મુજબ.
પોલીસ મેન્યુલ ભાગ - 1 થી ૩ માં આપેલ સતા મુજબ. કંન્ટ્રોલ રૂમ અને પી.આર.ઓ. ધ્વારા માહિતી પુરી પાડવામાં આવે છે. બ્રાન્ચ ના વડા ના નિર્ણય મુજબ પોલીસ મહાનિદેશક શ્રી,
જે. એમ. ટી શાખા પોલીસ મેન્યુલ ભાગ -
1 થી ૩ માં આપેલ સતા મુજબ.
પોલીસ મેન્યુલ ભાગ - 1 થી ૩ માં આપેલ સતા મુજબ. કંન્ટ્રોલ રૂમ અને પી.આર.ઓ. ધ્વારા માહિતી પુરી પાડવામાં આવે છે. બ્રાન્ચ ના વડા ના નિર્ણય મુજબ પોલીસ મહાનિદેશક શ્રી,
અરજી
શાખા
કચેરી કાર્ય પ્રધ્ધતિ મુજબ કચેરી કાર્ય પ્રધ્ધતિ મુજબ કંન્ટ્રોલ રૂમ અને પી.આર.ઓ. ધ્વારા માહિતી પુરી પાડવામાં આવે છે. બ્રાન્ચ ના વડા ના નિર્ણય મુજબ પોલીસ મહાનિદેશક શ્રી,
ઇ શાખા પોલીસ મેન્યુલ ભાગ - 1 થી ૩ માં આપેલ સતા મુજબ તથા કચેરી કાર્યપ્રધ્ધતિ મુજબ. પોલીસ મેન્યુલ ભાગ - 1 થી ૩ માં આપેલ સતા મુજબ તથા કચેરી કાર્યપ્રધ્ધતિ મુજબ. કંન્ટ્રોલ રૂમ અને પી.આર.ઓ. ધ્વારા માહિતી પુરી પાડવામાં આવે છે. બ્રાન્ચ ના વડા ના નિર્ણય મુજબ પોલીસ મહાનિદેશક શ્રી,
એફ શાખા પોલીસ મેન્યુલ ભાગ - 1 થી ૩ માં આપેલ સતા મુજબ તથા કચેરી કાર્યપ્રધ્ધતિ મુજબ. પોલીસ મેન્યુલ ભાગ - 1 થી ૩ માં આપેલ સતા મુજબ તથા કચેરી કાર્યપ્રધ્ધતિ મુજબ. કંન્ટ્રોલ રૂમ અને પી.આર.ઓ. ધ્વારા માહિતી પુરી પાડવામાં આવે છે. બ્રાન્ચ ના વડા ના નિર્ણય મુજબ પોલીસ મહાનિદેશક શ્રી,
સી - ર શાખા કચેરી કાર્ય પ્રધ્ધતિ મુજબ તથા ગુજરાત રાજય નાણાંકિય નિયમો મુજબ. કચેરી કાર્ય પ્રધ્ધતિ મુજબ તથા ગુજરાત રાજય નાણાંકિય નિયમો મુજબ. કંન્ટ્રોલ રૂમ અને પી.આર.ઓ. ધ્વારા માહિતી પુરી પાડવામાં આવે છે. બ્રાન્ચ ના વડા ના નિર્ણય મુજબ પોલીસ મહાનિદેશક શ્રી,
સ્પે. બ્રાન્ચ. કચેરી કાર્ય પ્રધ્ધતિ મુજબ કચેરી કાર્ય પ્રધ્ધતિ મુજબ કંન્ટ્રોલ રૂમ અને પી.આર.ઓ. ધ્વારા માહિતી પુરી પાડવામાં આવે છે. બ્રાન્ચ ના વડા ના નિર્ણય મુજબ પોલીસ મહાનિદેશક શ્રી,
ઇડીપી શાખા કચેરી કાર્ય પ્રધ્ધતિ મુજબ કચેરી કાર્ય પ્રધ્ધતિ મુજબ કંન્ટ્રોલ રૂમ અને પી.આર.ઓ. ધ્વારા માહિતી પુરી પાડવામાં આવે છે. બ્રાન્ચ ના વડા ના નિર્ણય મુજબ પોલીસ મહાનિદેશક શ્રી
સંકલન
શાખા
કચેરી કાર્ય પ્રધ્ધતિ મુજબ કચેરી કાર્ય પ્રધ્ધતિ મુજબ કંન્ટ્રોલ રૂમ અને પી.આર.ઓ. ધ્વારા માહિતી પુરી પાડવામાં આવે છે. બ્રાન્ચ ના વડા ના નિર્ણય મુજબ પોલીસ મહાનિદેશક શ્રી
એચ.
શાખા
પોલીસ મેન્યુલ ભાગ - 1 થી ૩ માં આપુલ સતા મુજબ તથા કચેરી કાર્ય પ્રધ્ધતિ મુજબ. પોલીસ મેન્યુલ ભાગ - 1 થી ૩ માં આપુલ સતા મુજબ તથા કચેરી કાર્ય પ્રધ્ધતિ મુજબ. કંન્ટ્રોલ રૂમ અને પી.આર.ઓ. ધ્વારા માહિતી પુરી પાડવામાં આવે છે. બ્રાન્ચ ના વડા ના નિર્ણય મુજબ પોલીસ મહાનિદેશક શ્રી
એ-ર શાખા પોલીસ મેન્યુલ ભાગ - 1 થી ૩ માં આપુલ સતા મુજબ તથા કચેરી કાર્ય પ્રધ્ધતિ મુજબ. પોલીસ મેન્યુલ ભાગ - 1 થી ૩ માં આપુલ સતા મુજબ તથા કચેરી કાર્ય પ્રધ્ધતિ મુજબ. કંન્ટ્રોલ રૂમ અને પી.આર.ઓ. ધ્વારા માહિતી પુરી પાડવામાં આવે છે. બ્રાન્ચ ના વડા ના નિર્ણય મુજબ પોલીસ મહાનિદેશક શ્રી
ડી-શાખા કચેરી કાર્ય પ્રધ્ધતિ મુજબ તથા ગુજરાત રાજય નાણાંકિય નિયમો મુજબ. કચેરી કાર્ય પ્રધ્ધતિ મુજબ તથા ગુજરાત રાજય નાણાંકિય નિયમો મુજબ. કંન્ટ્રોલ રૂમ અને પી.આર.ઓ. ધ્વારા માહિતી પુરી પાડવામાં આવે છે. બ્રાન્ચ ના વડા ના નિર્ણય મુજબ પોલીસ મહાનિદેશક શ્રી
રજીસ્ટ્રરી પોલીસ મેન્યુલ ભાગ - 1 થી ૩ માં આપેલ સતા મુજબ તથા કચેરી કાર્યપ્રધ્ધતિ મુજબ. પોલીસ મેન્યુલ ભાગ - 1 થી ૩ માં આપુલ સતા મુજબ તથા કચેરી કાર્ય પ્રધ્ધતિ મુજબ. કંન્ટ્રોલ રૂમ અને પી.આર.ઓ. ધ્વારા માહિતી પુરી પાડવામાં આવે છે. બ્રાન્ચ ના વડા ના નિર્ણય મુજબ પોલીસ મહાનિદેશક શ્રી
સી - 1 શાખા કચેરી કાર્ય પ્રધ્ધતિ મુજબ તથા ગુજરાત રાજય નાણાંકિય નિયમો મુજબ. કચેરી કાર્ય પ્રધ્ધતિ મુજબ તથા ગુજરાત રાજય નાણાંકિય નિયમો મુજબ. કંન્ટ્રોલ રૂમ અને પી.આર.ઓ. ધ્વારા માહિતી પુરી પાડવામાં આવે છે. બ્રાન્ચ ના વડા ના નિર્ણય મુજબ પોલીસ મહાનિદેશક શ્રી
એમ. શાખા પોલીસ મેન્યુલ ભાગ - 1 થી ૩ માં આપેલ સતા મુજબ તથા કચેરી કાર્યપ્રધ્ધતિ મુજબ. પોલીસ મેન્યુલ ભાગ - 1 થી ૩ માં આપેલ સતા મુજબ તથા કચેરી કાર્યપ્રધ્ધતિ મુજબ. કંન્ટ્રોલ રૂમ અને પી.આર.ઓ. ધ્વારા માહિતી પુરી પાડવામાં આવે છે. બ્રાન્ચ ના વડા ના નિર્ણય મુજબ પોલીસ મહાનિદેશક શ્રી
એસ.ટી.બી. શાખા પોલીસ મેન્યુલ ભાગ - 1 થી ૩ માં આપેલ સતા મુજબ. સરકાર શ્રી ના ઠરાવો અને નિયમો મુજબ. પોલીસ મેન્યુલ ભાગ - 1 થી ૩ માં આપેલ સતા મુજબ. સરકાર શ્રી ના ઠરાવો અને નિયમો મુજબ. કંન્ટ્રોલ રૂમ અને પી.આર.ઓ. ધ્વારા માહિતી પુરી પાડવામાં આવે છે. બ્રાન્ચ ના વડા ના નિર્ણય મુજબ પોલીસ મહાનિદેશક શ્રી
ક-૧, શાખા (મહેકમ વિભાગ) પોલીસ મેન્યુલ ભાગ - 1 થી ૩ માં આપેલ સતા મુજબ તથા સરકાર શ્રીના ઠરાવો / નિયમો મુજબ તેમજ કચેરી કાર્યપ્રધ્ધતિ મુજબ. પોલીસ મેન્યુલ ભાગ - 1 થી ૩ માં આપેલ સતા મુજબ તથા સરકાર શ્રીના ઠરાવો / નિયમો મુજબ તેમજ કચેરી કાર્યપ્રધ્ધતિ મુજબ. કંન્ટ્રોલ રૂમ અને પી.આર.ઓ. ધ્વારા માહિતી પુરી પાડવામાં આવે છે. બ્રાન્ચ ના વડા ના નિર્ણય મુજબ પોલીસ મહાનિદેશક શ્રી
જનસંપર્ક શાખા સરકારી નિયમો અને ઠરાવો મુજબ. સરકારી નિયમો અને ઠરાવો મુજબ. કંન્ટ્રોલ રૂમ અને પી.આર.ઓ. ધ્વારા માહિતી તૈયાર કરી ઇલેકટ્રોનીકસ / ‍પ્રીન્‍ટ મીડીયા સુધી પહોંચાડવામાં આવે છે. બ્રાન્ચ ના વડા ના નિર્ણય મુજબ પોલીસ મહાનિદેશક શ્રી
જી - 1 (એસ.
સી.આર)
પોલીસ મેન્યુલ ભાગ - 1 થી ૩ માં આપેલ સતા મુજબ તથા સરકાર શ્રીના ઠરાવો / નિયમો મુજબ તેમજ કચેરી કાર્યપ્રધ્ધતિ મુજબ. પોલીસ મેન્યુલ ભાગ - 1 થી ૩ માં આપેલ સતા મુજબ તથા સરકાર શ્રીના ઠરાવો / નિયમો મુજબ તેમજ કચેરી કાર્યપ્રધ્ધતિ મુજબ. કંન્ટ્રોલ રૂમ અને પી.આર.ઓ. ધ્વારા માહિતી પુરી પાડવામાં આવે છે. બ્રાન્ચ ના વડા ના નિર્ણય મુજબ પોલીસ મહાનિદેશક શ્રી
વીજીલન્સ શાખા પોલીસ મેન્યુલ ભાગ - 1 થી ૩ માં આપેલ સતા મુજબ તથા સરકાર શ્રીના ઠરાવો / નિયમો મુજબ પોલીસ મેન્યુલ ભાગ - 1 થી ૩ માં આપેલ સતા મુજબ તથા સરકાર શ્રીના ઠરાવો / નિયમો મુજબ કંન્ટ્રોલ રૂમ અને પી.આર.ઓ. ધ્વારા માહિતી પુરી પાડવામાં આવે છે. બ્રાન્ચ ના વડા ના નિર્ણય મુજબ પોલીસ મહાનિદેશક શ્રી
 


 આપની સેવામાં

પોલીસ સ્ટેશન શોધો
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નાગરિકત્‍વ
ભારતીય પાસપોર્ટ

પોલીસ કિલયરન્સ સર્ટિફિકેટ માટેના
હક્ક

વિદેશ જવા માટે "નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ"ના હક્ક
જાણવા જોગ
જાણવા જોગ
આપના પ્ર‍શ્ર્નો � અમારા ઉત્તર
જાહેર માહિતી અધિકારી
પ્રાઈવેટ સિક્યુરિટી એજન્સી લાઈસન્સ બાબત
તમાકુ નિયંત્રણ અધિનિયમ-૨૦૦૩
 

 સંપર્ક માળખું

  વિગતવાર જુઓ 

  ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

s