હું શોધું છું

હોમ  |

કાર્યો કરવા માટેના નિયમો /વિનિયમો /સૂચનાઓ /નિયમસંગ
Rating :  Star Star Star Star Star   

 
શાખા દસ્તાવેજ નું
નામ મથાળું
દસ્તાવેજનો પ્રકાર નીચે આપેલા પ્રકારોમાંથી એક પસંદ કરો. (નિયમો, વિનિયમો, સૂચનાઓ, નિયમસંગ્રહ, દફતરો, અન્ય. દસ્તાવેજ પરનું ટૂંકું લખાણ વ્યકિતને નિયમો, વિનિયમો,
સુચનાઓ, નિયમસંગ્રહ
અને દફતરોની નકલ અહીંથી મળશે.
વિભાગ દ્વારા નિયમો, વિનિયમો, સુચનાઓ, નિયમસંગ્રહ અને દફતરોની નકલ માટે લેવાની ફી (જો હોય તો)
સરનામું ટેલીફોન
નંબર -
ફેકસ - ઇમેઇલ
 -
અન્ય-
1 ૧૦
જી-૧ શાખા
(કાયદો અને વ્યવસ્થા)
(૧) આવક રજીસ્ટર (ર) જાવક રજીસ્ટર (૩) વિધાનસભા પ્રશ્ન રજીસ્ટર
(૪) મુવમેન્ટ રજીસ્ટર
(પ) પરિપત્ર ફાઇલ (૬) સ્થળપ્રત ફાઇલ
એસ. ઓ ફાઇલ નિભાવવામાં આવે છે.   સ્ટેટ કંન્‍ટ્રોલ રૂમ ગુ.રા. ગાંધીનગર ૨૩૨૫૪૩૪૪ ૨૩૨૩૪૬૩૨૮ SCR@
gujarat.
gov.in
    દસ્તાવેજો ની નકલ ફ્રિ આપવામાં આવે છે.
જી-ર શાખા (એસ.ટી/
એસ.સી/
માનવ
અધિકાર)
(૧) આવક રજીસ્ટર (ર) જાવક રજીસ્ટર (૩) વિધાનસભા પ્રશ્ન રજીસ્ટર
(૪) મુવમેન્ટ રજીસ્ટર
(પ) પરિપત્ર ફાઇલ
એસ. ઓ ફાઇલ નિભાવવામાં આવે છે.   સ્ટેટ કંન્‍ટ્રોલ રૂમ ગુ.રા. ગાંધીનગર ૨૩૨૫૪૨૪૭ ૨૩૨૩૪૬૩૨૮ SCR@
gujarat.
gov.in
    દસ્તાવેજો ની નકલ ફ્રિ આપવામાં આવે છે.
બી શાખા (૧) આવક રજીસ્ટર (ર) જાવક રજીસ્ટર (૩) ઇજાફા રજીસ્ટર (૪) ઓળખપત્ર રજીસ્ટર
(પ) રોસ્ટર રજીસ્ટર
દફતર   સ્ટેટ કંન્‍ટ્રોલ રૂમ ગુ.રા. ગાંધીનગર ૨૩૨૫૪૩૪૪ ૨૩૨૩૪૬૩૨૮ SCR@
gujarat.
gov.in
    દસ્તાવેજો ની નકલ ફ્રિ આપવામાં આવે છે.
જી-૧ શાખા (ક્રાઇમ) (૧) આવક રજીસ્ટર (ર) જાવક રજીસ્ટર (૩) પરિપત્ર ફાઇલ (૪) કોર્ટ મેટર રજીસ્ટર (પ) મુવમેન્ટ રજીસ્ટર એસ. ઓ ફાઇલ નિભાવવામાં આવે છે.   સ્ટેટ કંન્‍ટ્રોલ રૂમ ગુ.રા. ગાંધીનગર ૨૩૨૫૪૩૪૪ ૨૩૨૩૪૬૩૨૮ SCR@
gujarat.
gov.in
    દસ્તાવેજો ની નકલ ફ્રિ આપવામાં આવે છે.
જે. એમ. ટી શાખા (૧) આવક રજીસ્ટર (ર) જાવક રજીસ્ટર (૩) વર્કશીટ (૪) વાહન ખરીદ (પ)સરકારી ઠારાવો (૬) સ્થાહી હુકમો ની ફાઇલ     સ્ટેટ કંન્‍ટ્રોલ રૂમ, ગુ.રા., ગાંધીનગર ૨૩૨૫૪૩૪૪ ૨૩૨૩૪૬૩૨૮ SCR@
gujarat.
gov.in
    દસ્તાવેજો ની નકલ ફ્રિ આપવામાં આવે છે.
અરજી શાખા (૧) આવક રજીસ્ટર (ર) જાવક રજીસ્ટર (૩) નામાવલી રજીસ્ટર (૪) મુવમેન્ટ રજીસ્ટર (પ) પરિપત્ર ફાઇલ (૬) સ્થળપ્રત ફાઇલ (૭) એન. ઓે રજીસ્ટર એસ. ઓ ફાઇલ નિભાવવામાં આવે છે.   સ્ટેટ કંન્‍ટ્રોલ રૂમ, ગુ.રા. ગાંધીનગર ૨૩૨૫૪૩૪૪ ૨૩૨૩૪૬૩૨૮ SCR@
gujarat.
gov.in
    દસ્તાવેજો ની નકલ ફ્રિ આપવામાં આવે છે.
ઇ શાખા (૧) સ્થા. હુકમોની ફાઇલ (ર) એલ.એ.કયુે. રજીસ્ટર (૩) કોર્ટ કેસ રજીસ્ટર (૪) જાવક રજીસ્ટર (પ) ચાલુ મરામત રજીસ્ટર (૬) નવી જગ્યાઓ મંજુરી રજીસ્ટર     સ્ટેટ કન્‍ટ્રોલ રૂમ, ગુ.રા. ગાંધીનગર ૨૩૨૫૪૩૪૭ ૨૩૨૩૪૬૩૨૮ SCR@
gujarat.
gov.in
    દસ્તાવેજો ની નકલ ફ્રિ આપવામાં આવે છે.
એફ શાખા (૧) આવક રજીસ્ટર (ર) જાવક રજીસ્ટર (૩) ખરીદી રજીસ્ટર (૪) ઇન્ડેન્ટ રજીસ્ટર (પ)મુવમેન્ટ રજીસ્ટર (૬) જી. આર. તથા એસ. ઓ. ફાઇલ     સ્ટેટ કન્‍ટ્રોલ રૂમ, ગુ.રા. ગાંધીનગર ૨૩૨૫૪૩૪૪ ૨૩૨૩૪૬૩૨૮ SCR@
gujarat.
gov.in
    દસ્તાવેજો ની નકલ ફ્રિ આપવામાં આવે છે.
સી - ર શાખા (૧) આવક રજીસ્ટર (ર) જાવક રજીસ્ટર (૩) રાજયપાત્રિત અધિકારીઓનું પેન્શન રજીસ્ટર (૪) પો.અધિ/કર્મ. ના અકસ્માત જુથ વિમાનું રજીસ્ટર (પ) કોર્ટ કેસો નું. રજીસ્ટર     સ્ટેટ કન્‍ટ્રોલ રૂમ ગુ.રા. ગાંધીનગર ૨૩૨૫૪૩૪૪ ૨૩૨૩૪૬૩૨૮ SCR@
gujarat.
gov.in
    દસ્તાવેજો ની નકલ ફ્રિ આપવામાં આવે છે.
સ્પે. બ્રાન્ચ. (૧) આવક રજીસ્ટર (ર) જાવક રજીસ્ટર (૩) એસ. ઓ. ફાઇલ રજીસ્ટર (૪) વા.ખ.અ. ના સંવર્ગ વારં રજીસ્ટર (પ) વિરુધ્ધ નોંધ નું રજીસ્ટર (૬) પોલીસ મેડલ રજીસ્ટર (૭) કાર્ય પત્રક અને તારીજો નું રજીસ્ટર     સ્ટેટ કંન્ટેલ રુમ ગુ.રા. ગાંધીનગર ૨૩૨૫૪૩૪૪ ૨૩૨૩૪૬૩૨૮ SCR@
gujarat.
gov.in
    દસ્તાવેજો ની નકલ ફ્રિ આપવામાં આવે છે.
ઇડીપી શાખા (૧) આવક રજીસ્ટર (ર) જાવક રજીસ્ટર     સ્ટેટ કંન્ટેલ રુમ ગુ.રા. ગાંધીનગર ૨૩૨૫૪૨૭૫ ૨૩૨૩૪૬૩૨૮ SCR@
gujarat.
gov.in
    દસ્તાવેજો ની નકલ ફ્રિ આપવામાં આવે છે.
સંકલન શાખા (૧) આવક રજીસ્ટર (ર) જાવક રજીસ્ટર (૩) એસ. ઓ. ફાઇલ રજીસ્ટર એસ. ઓ ફાઇલ નિભાવવામાં આવે છે.   સ્ટેટ કંન્ટેલ રુમ ગુ.રા. ગાંધીનગર ૨૩૨૫૪૩૪૪ ૨૩૨૩૪૬૩૨૮ SCR@
gujarat.
gov.in
    દસ્તાવેજો ની નકલ ફ્રિ આપવામાં આવે છે.
એચ. શાખા (૧) આવક રજીસ્ટર (ર) જાવક રજીસ્ટર (૩) અપીલ રીવીઝન રજીસ્ટર (૪) ખ.ત. રજીસ્ટર (પ) રિવ્યુ. રજીસ્ટર એસ. ઓ ફાઇલ નિભાવવામાં આવે છે.   સ્ટેટ કંન્ટેલ રુમ ગુ.રા. ગાંધીનગર ૨૩૨૫૪૩૪૪ ૨૩૨૩૪૬૩૨૮ SCR@
gujarat.
gov.in
    દસ્તાવેજો ની નકલ ફ્રિ આપવામાં આવે છે.
એ-ર શાખા (૧) આવક રજીસ્ટર (ર) જાવક રજીસ્ટર (૩)રહેમરાહે, બદલી, રજુઆત, ઇજાફા, ઓળખપત્ર તથા કોર્ટ કેસ રજીસ્ટર એસ. ઓ ફાઇલ નિભાવવામાં આવે છે.   સ્ટેટ કંન્ટેલ રુમ ગુ.રા. ગાંધીનગર ૨૩૨૫૪૩૪૪ ૨૩૨૩૪૬૩૨૮ SCR@
gujarat.
gov.in

 
    દસ્તાવેજો ની નકલ ફ્રિ આપવામાં આવે છે.
ડી-શાખા (૧) વગ-૧ થી ૪ ના પગાર બીલ રજીસ્ટરો,એલ.ટી.સી. ટી.એ. એડવાન્સ, જીપી ફંડ, કન્ટીજન્સીબીલો, ગ્રાન્ટ રજીસ્ટર, ચેક રજીસ્ટર, ટોકન રજીસ્ટર, નાણા઼ રવાનગી રજીસ્ટર, ચલણ રજીસ્ટર, પુશગી રજીસ્ટરો તથા આવક જાવક રજીસ્ટર. એસ. ઓ ફાઇલ નિભાવવામાં આવે છે.   સ્ટેટ કંન્ટેલ રુમ ગુ.રા. ગાંધીનગર ૨૩૨૫૪૩૪૪ ૨૩૨૩૪૬૩૨૮ SCR@
gujarat.
gov.in
    દસ્તાવેજો ની નકલ ફ્રિ આપવામાં આવે છે.
રજીસ્ટ્રરી (૧) આવક રજીસ્ટર (ર) જાવક રજીસ્ટર (૩) લાઇબ્રેરી રજીસ્ટર (૪) રેકર્ડ રજીસ્ટર (પ) સરકારી ઠરાવો પરિપત્ર રજીસ્ટર એસ. ઓ ફાઇલ નિભાવવામાં આવે છે.   સ્ટેટ કંન્ટેલ રુમ ગુ.રા. ગાંધીનગર ૨૩૨૫૪૩૪૪ ૨૩૨૩૪૬૩૨૮ SCR@
gujarat.
gov.in
    દસ્તાવેજો ની નકલ ફ્રિ આપવામાં આવે છે.
સી - 1 શાખા (૧) બજેટ અંદાજ પત્ર(ર) ખર્ચ પત્રકો ના રજીસ્ટર (૩) ગુપ્ત અનુદાન સેવા રજીસ્ટર (૪) આવક રજીસ્ટર એસ. ઓ ફાઇલ નિભાવવામાં આવે છે.   સ્ટેટ કંન્ટેલ રુમ ગુ.રા. ગાંધીનગર ૨૩૨૫૪૩૪૪ ૨૩૨૩૪૬૩૨૮ SCR@
gujarat.
gov.in
    દસ્તાવેજો ની નકલ ફ્રિ આપવામાં આવે છે.
એમ. શાખા (૧) સ્થા. હુકમોની ફાઇલ

(ર) વસ્તુ ફાળવણી રજીસ્ટર

(૩) કોર્ટ કેસ રજીસ્ટર (૪) જાવક રજીસ્ટર

(પ) કમીટી પ્રોસેડીંગ રજીસ્ટર

(૬) વાર્ષિક તપાસણી રજીસ્ટર

(૭) કાર્ય તપાસણી રજીસ્ટર

                દસ્તાવેજો ની નકલ ફ્રિ આપવામાં આવે છે.
એસ.ટી.બી. શાખા (૧) આવક રજીસ્ટર

(ર) જાવક રજીસ્ટર

(૩) મુવમેન્ટ રજીસ્ટર (૪) પરિપત્ર ફાઇલ

(૫) સ્થળપ્રત ફાઇલ, (૬) અકસ્માત આંકડાઓનું રજીસ્ટર (૭) હેલમેટના તથા શીટબેલ્ટ લગતા કેસો (૮) ગેરકાયદેસર વાહનોમાં મુસાફરી બાબતેના કેસો.

(૯) એસટીબી કાર્યરત થયેથી મહેકમને લગતા તથા હિસાબીની લગતી કામગીરી અંગુનં઼ રજીસ્ટર નિભાવવામાં આવશે.

એસ. ઓ. ફાઇલ નિભાવવામાં આવે છે. - સ્ટેટ કંન્ટેલ રુમ ગુ.રા. ગાંધીનગર ૨૩૨૫૪૩૪૪ ૨૩૨૩૪૬૩૨૮ SCR@
gujarat.
gov.in
    દસ્તાવેજો ની નકલ ફ્રિ આપવામાં આવે છે.
ક-૧, શાખા (મહેકમ વિભાગ ) ૧) આવક-જાવક/મુવમેન્ટ રજીસ્ટર. ર) રાજયપત્રિત અધિકારીઓનું રજા અંગેનું રજીસ્ટર ૩) રાજયપત્રિત અધિકારીઓની નિવૃતિ અંગેનું રજીસ્ટર ૪) કોટૅ કેસોનું રજીસ્ટર. એસ. ઓ ફાઇલ નિભાવવામાં આવે છે.   સ્ટેટ કંન્ટેલ રુમ ગુ.રા. ગાંધીનગર ૨૩૨૫૪૩૪૪/
૨૩૨૪૬૩૨૮
૨૩૨૪૬૩૨૯ SCR@
gujarat.
gov.in
    દસ્તાવેજો ની નકલ ફ્રિ આપવામાં આવે છે.
જનસંપર્ક શાખા ૧) આવક-જાવક/મુવમેન્ટ રજીસ્ટર. (ર) પ્રેસનોટ રેકર્ડ ફાઇલ     સ્ટેટ કંન્ટેલ રુમ ગુ.રા. ગાંધીનગર ૨૩૨૫૪૩૪૪/
૨૩૨૪૬૩૨૮
૨૩૨૪૬૩૨૯ SCR@
gujarat.
gov.in
    દસ્તાવેજો ની નકલ ફ્રિ આપવામાં આવે છે.
જી - 1 (એસ.સી.આર) (૧) આવક રજીસ્ટર (ર) જાવક રજીસ્ટર (૩) મુવમેન્ટ રજીસ્ટર (૪) પરિપત્ર ફાઇલ (૫) જુની અધિ. મુવમેન્ટ રજીસ્ટર(૬) હાજરી રજીસ્ટર (૭) લોગ રજીસ્ટર એસ. ઓ. ફાઇલ નિભાવવામાં આવે છે.   સ્ટેટ કંન્ટેલ રુમ ગુ.રા. ગાંધીનગર ૨૩૨૫૪૩૪૪ / ૨૩૨૪૬૩૨૮/
૨૩૨૩૪૬૩૩૦ /૨૩૨૫૪૩૪૩
૨૩૨૪૬૩૨૯ SCR@
gujarat.
gov.in
    દસ્તાવેજો ની નકલ ફ્રિ આપવામાં આવે છે.
વીજીલન્સ શાખા (૧) આવક રજીસ્ટર (ર) જાવક રજીસ્ટર (૩) અરજી રજીસ્ટર (૪) પરિપત્ર ફાઇલ (પ) અરજી ફાઇલ (૬) યાદી (૭) સ્થાયી હુકમોની ફાઇલ (૮) ઓ.સી. ફાઇલ     સ્ટેટ કંન્ટેલ રુમ ગુ.રા. ગાંધીનગર ૨૩૨૫૪૩૪૪/
૨૩૨૪૬૩૨૮
૨૩૨૪૬૩૨૯ SCR@
gujarat.
gov.in
    દસ્તાવેજો ની નકલ ફ્રિ આપવામાં આવે છે.
 


 આપની સેવામાં

પોલીસ સ્ટેશન શોધો
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નાગરિકત્‍વ
ભારતીય પાસપોર્ટ

પોલીસ કિલયરન્સ સર્ટિફિકેટ માટેના
હક્ક

વિદેશ જવા માટે "નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ"ના હક્ક
જાણવા જોગ
જાણવા જોગ
આપના પ્ર‍શ્ર્નો � અમારા ઉત્તર
જાહેર માહિતી અધિકારી
પ્રાઈવેટ સિક્યુરિટી એજન્સી લાઈસન્સ બાબત
તમાકુ નિયંત્રણ અધિનિયમ-૨૦૦૩
 

 સંપર્ક માળખું

  વિગતવાર જુઓ 

  ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

s