હું શોધું છું

હોમ  |

વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળ રાખવામાં આવતા દસ્તાવેજો
Rating :  Star Star Star Star Star   

 
શાખા દસ્તાવેની કક્ષા દસ્તાવેજ
મેળવવાની
કાર્યપ્રધ્ધતિ
નીચેની વ્યકિત
પાસે છે / તેના
નિયંત્રણમાં છે.
જી-૧ શાખા
(કાયદો અને
વ્યવસ્થા)
(૧) આવક રજીસ્ટર
(ર) જાવક રજીસ્ટર
(૩) વિધાનસભા પ્રશ્ન રજીસ્ટર
(૪) મુવમેન્ટ રજીસ્ટર
(પ) પરિપત્ર ફાઇલ
(૬) એસ. ઓ ફાઇલ
નિયમ અનુસાર જી - 1 શાખા
જી-ર શાખા
(એસ.ટી/ એસ.સી/
માનવઅધિકાર)
(૧) આવક રજીસ્ટર
(ર) જાવક રજીસ્ટર
(૩) વિધાનસભા પ્રશ્ન રજીસ્ટર
(૪) મુવમેન્ટ રજીસ્ટર
(પ) પરિપત્ર ફાઇલ
(૬) એસ. ઓ ફાઇલ
નિયમ અનુસાર સ્ટાફ ઓફિસર
બી શાખા (૧) આવક રજીસ્ટર
(ર) જાવક રજીસ્ટર
(૩) ઇજાફા રજીસ્ટર
(૪) ઓળખપત્ર રજીસ્ટર
(પ) રોસ્ટર રજીસ્ટર
નિયમ અનુસાર શાખા ના વડા
જી-૧ શાખા
(ક્રાઇમ)
(૧) આવક રજીસ્ટર
(ર) જાવક રજીસ્ટર
(૩) પરિપત્ર ફાઇલ
(૪) કોર્ટ મેટર રજીસ્ટર
(પ) મુવમેન્ટ રજીસ્ટર
નિયમ અનુસાર શાખા ના વડા
જે. એમ. ટી
શાખા
(૧) આવક રજીસ્ટર
(ર) જાવક રજીસ્ટર
(૩) વર્કશીટ
(૪) વાહન ખરીદ
(પ)સરકારી ઠારાવો
(૬) સ્થાહી હુકમો ની ફાઇલ
નિયમ અનુસાર શાખા ના વડા
અરજી શાખા (૧) આવક રજીસ્ટર
(ર) જાવક રજીસ્ટર
(૩) નામાવલી રજીસ્ટર
(૪) મુવમેન્ટ રજીસ્ટર
(પ) પરિપત્ર ફાઇલ
(૬) સ્થળપ્રત ફાઇલ
(૭) એન. ઓ. સી. રજીસ્ટર
નિયમ અનુસાર શાખા ના વડા
ઇ શાખા (૧) સ્થા. હુકમોની ફાઇલ
(ર) એલ.એ.કયુે. રજીસ્ટર
(૩) કોર્ટ કેસ રજીસ્ટર
(૪) જાવક રજીસ્ટર
(પ) ચાલુ મરામત રજીસ્ટર
(૬) નવી જગ્યાઓ મંજુરી રજીસ્ટર
નિયમ અનુસાર શાખા ના વડા
એફ શાખા (૧) આવક રજીસ્ટર
(ર) જાવક રજીસ્ટર
(૩) ખરીદી રજીસ્ટર
(૪) ઇન્ડેન્ટ રજીસ્ટર
(પ)મુવમેન્ટ રજીસ્ટર
(૬) જી. આર. તથા એસ. ઓ. ફાઇલ
નિયમ અનુસાર શાખા ના વડા
સી - ર શાખા (૧) આવક રજીસ્ટર
(ર) જાવક રજીસ્ટર
(૩) રાજયપાત્રિત અધિકારીઓનું
પેન્શન રજીસ્ટર
(૪) પો.અધિ/કર્મ. ના અકસ્માત જુથ
વિમાનું રજીસ્ટર
(પ) કોર્ટ કેસો નું. રજીસ્ટર
નિયમ અનુસાર શાખા ના વડા
સ્પે. બ્રાન્ચ. (૧) આવક રજીસ્ટર
(ર) જાવક રજીસ્ટર
(૩) એસ. ઓ. ફાઇલ રજીસ્ટર
(૪) વા.ખ.અ. ના સંવર્ગ વારં
રજીસ્ટર
(પ) વિરુધ્ધ નોંધ નું રજીસ્ટર
(૬) પોલીસ મેડલ રજીસ્ટર
(૭) કાર્ય પત્રક અને તારીજો નું
રજીસ્ટર
નિયમ અનુસાર શાખા ના વડા
ઇડીપી શાખા (૧) આવક રજીસ્ટર
(ર) જાવક રજીસ્ટર
નિયમ અનુસાર શાખા ના વડા
સંકલન શાખા (૧) આવક રજીસ્ટર
(ર) જાવક રજીસ્ટર
(૩) એસ. ઓ. ફાઇલ રજીસ્ટર
નિયમ અનુસાર શાખા ના વડા
એચ. શાખા (૧) આવક રજીસ્ટર
(ર) જાવક રજીસ્ટર
(૩) અપીલ રીવીઝન રજીસ્ટર
(૪) ખ.ત. રજીસ્ટર
(પ) રિવ્યુ. રજીસ્ટર
નિયમ અનુસાર શાખા ના વડા
એ-ર શાખા (૧) આવક રજીસ્ટર
(ર) જાવક રજીસ્ટર
(૩) રહેમરાહે, બદલી, રજુઆત,
ઇજાફા, ઓળખપત્ર તથા કોર્ટ કેસ રજીસ્ટર
નિયમ અનુસાર શાખા ના વડા
ડી-શાખા (૧) વગ-૧ થી ૪ ના પગાર બીલ
રજીસ્ટરો, એલ.ટી.સી. ટી.એ. એડવાન્સ,
જીપી ફંડ, કન્ટીજન્સીબીલો, ગ્રાન્ટ રજીસ્ટર,
ચેક રજીસ્ટર, ટોકન રજીસ્ટર, નાણા઼
રવાનગી રજીસ્ટર, ચલણ રજીસ્ટર,
પુશગી રજીસ્ટરો તથા આવક જાવક રજીસ્ટર.
   
રજીસ્ટ્રરી (૧) આવક રજીસ્ટર
(ર) જાવક રજીસ્ટર
(૩) લાઇબ્રેરી રજીસ્ટર
(૪) રેકર્ડ રજીસ્ટર
(પ) સરકારી ઠરાવો
પરિપત્ર રજીસ્ટર
   
સી - 1 શાખા (૧) બજેટ અંદાજ પત્ર
(ર) ખર્ચ પત્રકો ના રજીસ્ટર
(૩) ગુપ્ત અનુદાન સેવા રજીસ્ટર
(૪) આવક રજીસ્ટર
   
એમ. શાખા (૧) સ્થા. હુકમોની ફાઇલ
(ર) વસ્તુ ફાળવણી રજીસ્ટર
(૩) કોર્ટ કેસ રજીસ્ટર
(૪) જાવક રજીસ્ટર
(પ) કમીટી પ્રોસેડીંગ રજીસ્ટર
(૬) વાર્ષિક તપાસણી રજીસ્ટર
(૭) કાર્ય તપાસણી રજીસ્ટર
   
એસ.ટી.બી. શાખા (૧) આવક રજીસ્ટર
(ર) જાવક રજીસ્ટર
(૩) મુવમેન્ટ રજીસ્ટર
(૪) પરિપત્ર ફાઇલ
(૫) સ્થળપ્રત ફાઇલ,
(૬) અકસ્માત આંકડાઓનું રજીસ્ટર
(૭) હેલમેટના તથા શીટબેલ્ટ
લગતા કેસો
(૮) ગેરકાયદેસર વાહનોમાં મુસાફરી
બાબતેના કેસો.
(૯) એસટીબી કાર્યરત થયેથી
મહેકમને
લગતા તથા હિસાબીની લગતી
કામગીરી
અંગુનં રજીસ્ટર નિભાવવામાં
આવશે.
   
ક-૧ શાખા
(મહેકમ વિભાગ)
  નિયમ અનુસાર શાખા વડા /
નાયબ વહીવટી
અધિકારી.
જનસંપર્ક શાખા ૧) આવક-જાવક/મુવમેન્ટ રજીસ્ટર.
(ર) પ્રેસનોટ રેકર્ડ ફાઇલ
 નિયમ અનુસાર  શાખા વડા
જી - 1
(એસ.સી.આર)
(૧) આવક રજીસ્ટર
(ર) જાવક રજીસ્ટર
(૩) મુવમેન્ટ રજીસ્ટર
(૪) પરિપત્ર ફાઇલ
(૫) જુની અધિ. મુવમેન્ટ રજીસ્ટર
(૬) હાજરી રજીસ્ટર
(૭) લોગ રજીસ્ટર
   
વીજીલન્સ
શાખા
(૧) આવક રજીસ્ટર
(ર) જાવક રજીસ્ટર
(૩) અરજી રજીસ્ટર
(૪) પરિપત્ર ફાઇલ
(પ) અરજી ફાઇલ
(૬) યાદી
(૭) સ્થાયી હુકમોની ફાઇલ
(૮) ઓ.સી. ફાઇલ
   
 


 આપની સેવામાં

પોલીસ સ્ટેશન શોધો
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નાગરિકત્‍વ
ભારતીય પાસપોર્ટ

પોલીસ કિલયરન્સ સર્ટિફિકેટ માટેના
હક્ક

વિદેશ જવા માટે "નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ"ના હક્ક
જાણવા જોગ
જાણવા જોગ
આપના પ્ર‍શ્ર્નો � અમારા ઉત્તર
જાહેર માહિતી અધિકારી
પ્રાઈવેટ સિક્યુરિટી એજન્સી લાઈસન્સ બાબત
તમાકુ નિયંત્રણ અધિનિયમ-૨૦૦૩
 

 સંપર્ક માળખું

  વિગતવાર જુઓ 

  ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

s