હું શોધું છું

હોમ  |

માહિતી કક્ષની વિગતો
Rating :  Star Star Star Star Star   

 
શાખા કચેરી ગ્રંથાલય નાટક અને શો વર્તમાન પત્રો પ્રદર્શનો નોટીસ બોર્ડ કચેરીમાં રેકર્ડનું નિરીક્ષણ દસ્તાવેજોની નકલો મેળવવાની પદ્ધતિ ઉપલભ્ય મુદ્રિત નિયમ સંગ્રહ જાહેરતંત્રની વેબસાઇટ જાહેર ખબરનાં અન્ય સાધનો
  1 ૧૦
જી-૧ શાખા
(કાયદો અને
વ્યવસ્થા)
ઉપલબ્ધ છે. નથી પી.આર.ઓ કચેરી
ખાતે આવે છે.
    જી -૧ એ શાખામાં વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવેલ છે. નિયમ મુજબ 1 થી ૧૭ નકકી થયે જાહેર કરવામાં આવશે. રુબરુ નિરીક્ષણ માટે પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ છે.
જી-ર શાખા (એસ.ટી/
એસ.સી/
માનવ
અધિકાર)
ઉપલબ્ધ છે. નથી પી.આર.ઓ કચેરી
ખાતે આવે છે.
    જી -૧ એ શાખામાં વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવેલ છે. નિયમ મુજબ 1 થી ૧૭ નકકી થયે જાહેર કરવામાં આવશે. રુબરુ નિરીક્ષણ માટે પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ છે.
બી શાખા ઉપલબ્ધ છે. નથી પી.આર.ઓ કચેરી
ખાતે આવે છે.
  છે. જી -૧ એ શાખામાં વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવેલ છે. નિયમ મુજબ 1 થી ૧૭ નકકી થયે જાહેર કરવામાં આવશે. રુબરુ નિરીક્ષણ માટે પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ છે.
જી-૧ શાખા (ક્રાઇમ) ઉપલબ્ધ છે. નથી પી.આર.ઓ કચેરી
ખાતે આવે છે.
    જી-૧ શાખા (ક્રાઇમ) નિયમ મુજબ 1 થી ૧૭ નકકી થયે જાહેર કરવામાં આવશે. રુબરુ નિરીક્ષણ માટે પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ છે.
જે. એમ. ટી શાખા ઉપલબ્ધ છે. નથી પી.આર.ઓ કચેરી
ખાતે આવે છે.
    જી -૧ એ શાખામાં વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવેલ છે. નિયમ મુજબ 1 થી ૧૭ નકકી થયે જાહેર કરવામાં આવશે. રુબરુ નિરીક્ષણ માટે પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ છે.
અરજી શાખા ઉપલબ્ધ છે. નથી પી.આર.ઓ કચેરી
ખાતે આવે છે.
    જી -૧ એ શાખામાં વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવેલ છે. નિયમ મુજબ 1 થી ૧૭ નકકી થયે જાહેર કરવામાં આવશે. રુબરુ નિરીક્ષણ માટે પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ છે.
ઇ શાખા ઉપલબ્ધ છે. નથી પી.આર.ઓ કચેરી
ખાતે આવે છે.
    જી -૧ એ શાખામાં વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવેલ છે. નિયમ મુજબ 1 થી ૧૭ નકકી થયે જાહેર કરવામાં આવશે. રુબરુ નિરીક્ષણ માટે પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ છે.
એફ શાખા ઉપલબ્ધ છે. નથી પી.આર.ઓ કચેરી
ખાતે આવે છે.
    જી -૧ એ શાખામાં વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવેલ છે. નિયમ મુજબ 1 થી ૧૭ નકકી થયે જાહેર કરવામાં આવશે. રુબરુ નિરીક્ષણ માટે પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ છે.
સી - ર શાખા ઉપલબ્ધ છે. નથી પી.આર.ઓ કચેરી
ખાતે આવે છે.
    જી -૧ એ શાખામાં વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવેલ છે. નિયમ મુજબ 1 થી ૧૭ નકકી થયે જાહેર કરવામાં આવશે. રુબરુ નિરીક્ષણ માટે પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ છે.
સ્પે. બ્રાન્ચ. ઉપલબ્ધ છે. નથી પી.આર.ઓ કચેરી
ખાતે આવે છે.
    જી -૧ એ શાખામાં વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવેલ છે. નિયમ મુજબ 1 થી ૧૭ નકકી થયે જાહેર કરવામાં આવશે. રુબરુ નિરીક્ષણ માટે પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ છે.
ઇડીપી શાખા ઉપલબ્ધ છે. નથી પી.આર.ઓ કચેરી
ખાતે આવે છે.
    જી -૧ એ શાખામાં વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવેલ છે. નિયમ મુજબ 1 થી ૧૭ નકકી થયે જાહેર કરવામાં આવશે. રુબરુ નિરીક્ષણ માટે પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ છે.
સંકલન શાખા ઉપલબ્ધ છે. નથી પી.આર.ઓ કચેરી
ખાતે આવે છે.
    જી -૧ એ શાખામાં વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવેલ છે. નિયમ મુજબ 1 થી ૧૭ નકકી થયે જાહેર કરવામાં આવશે. રુબરુ નિરીક્ષણ માટે પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ છે.
એચ. શાખા ઉપલબ્ધ છે. નથી પી.આર.ઓ કચેરી
ખાતે આવે છે.
    જી -૧ એ શાખામાં વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવેલ છે. નિયમ મુજબ 1 થી ૧૭ નકકી થયે જાહેર કરવામાં આવશે. રુબરુ નિરીક્ષણ માટે પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ છે.
એ-ર શાખા ઉપલબ્ધ છે. નથી પી.આર.ઓ કચેરી
ખાતે આવે છે.
    જી -૧ એ શાખામાં વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવેલ છે. નિયમ મુજબ 1 થી ૧૭ નકકી થયે જાહેર કરવામાં આવશે. રુબરુ નિરીક્ષણ માટે પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ છે.
ડી-શાખા ઉપલબ્ધ છે. નથી પી.આર.ઓ કચેરી
ખાતે આવે છે.
    જી -૧ એ શાખામાં વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવેલ છે. નિયમ મુજબ 1 થી ૧૭ નકકી થયે જાહેર કરવામાં આવશે. રુબરુ નિરીક્ષણ માટે પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ છે.
રજીસ્ટ્રરી ઉપલબ્ધ છે. નથી પી.આર.ઓ કચેરી
ખાતે આવે છે.
    જી -૧ એ શાખામાં વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવેલ છે. નિયમ મુજબ 1 થી ૧૭ નકકી થયે જાહેર કરવામાં આવશે. રુબરુ નિરીક્ષણ માટે પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ છે.
સી - 1 શાખા ઉપલબ્ધ છે. નથી પી.આર.ઓ કચેરી
ખાતે આવે છે.
    જી -૧ એ શાખામાં વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવેલ છે. નિયમ મુજબ 1 થી ૧૭ નકકી થયે જાહેર કરવામાં આવશે. રુબરુ નિરીક્ષણ માટે પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ છે.
એમ. શાખા ઉપલબ્ધ છે. નથી પી.આર.ઓ કચેરી
ખાતે આવે છે.
    જી -૧ એ શાખામાં વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવેલ છે. નિયમ મુજબ 1 થી ૧૭ નકકી થયે જાહેર કરવામાં આવશે. રુબરુ નિરીક્ષણ માટે પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ છે.
એસ.ટી.બી. શાખા ઉપલબ્ધ છે. નથી પી.આર.ઓ કચેરી
ખાતે આવે છે.
    જી -૧ એ શાખામાં વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવેલ છે. નિયમ મુજબ 1 થી ૧૭ નકકી થયે જાહેર કરવામાં આવશે. રુબરુ નિરીક્ષણ માટે પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ છે.
ક-૧ શાખા
(મહેકમ
વિભાગ)
ઉપલબ્ધ છે. નથી અત્રેની પી.આર.ઓ.
શાખામાં ઉપલબ્ધ છે.
નથી છે કંટ્રોલરૂમ જી-૧ (એ) શાખાના ખંડમાં વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવેલ છે. નિયમ મુજબ 1 થી ૧૭ નથી રુબરુ નિરીક્ષણ માટે પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ છે.
જનસંપર્ક
શાખા
ઉપલબ્ધ છે. નથી અત્રેની શાખામાં આવે છે. નથી કંટ્રોલરૂમ જી-૧ (એ) શાખાના ખંડમાં વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવેલ છે. નિયમ મુજબ ૧ થી ૧૭ નથી.
જી - 1
(એસ. સી.
 આર)
ઉપલબ્ધ છે. નથી અત્રેની શાખામાં આવે છે. નથી છે કંટ્રોલરૂમ જી-૧ (એ) શાખાના ખંડમાં વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવેલ છે. નિયમ મુજબ 1 થી ૧૭ નથી રુબરુ નિરીક્ષણ માટે પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ છે.
વીજીલન્સ
શાખા
ઉપલબ્ધ છે. નથી અત્રેની શાખામાં આવે છે. નથી છે કંટ્રોલરૂમ જી-૧ (એ) શાખાના ખંડમાં વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવેલ છે. નિયમ મુજબ 1 થી ૧૭ નથી રુબરુ નિરીક્ષણ માટે પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ છે.
 


 આપની સેવામાં

પોલીસ સ્ટેશન શોધો
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નાગરિકત્‍વ
ભારતીય પાસપોર્ટ

પોલીસ કિલયરન્સ સર્ટિફિકેટ માટેના
હક્ક

વિદેશ જવા માટે "નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ"ના હક્ક
જાણવા જોગ
જાણવા જોગ
આપના પ્ર‍શ્ર્નો � અમારા ઉત્તર
જાહેર માહિતી અધિકારી
પ્રાઈવેટ સિક્યુરિટી એજન્સી લાઈસન્સ બાબત
તમાકુ નિયંત્રણ અધિનિયમ-૨૦૦૩
 

 સંપર્ક માળખું

  વિગતવાર જુઓ 

  ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

s