હું શોધું છું

હોમ  |

પ્રકીર્ણ
Rating :  Star Star Star Star Star   

  માહિતી મેળવવા અંગે.
શાખા અરજીપત્રક
(સંદર્ભ માટે ભરેલા
અરજી પત્રકની નકલ)
ફી માહિતી મેળવવા
માટેની અરજી
કઇ રીતે કરવી
કેટલીક ટિપ્પણી.
માહિતી આપવાનો ઇન્કાર કરવામાં
આવે તેવા વખતે નાગરિક અધિકાર
અને અપીલ કરવાની કાર્યવાહી
૧૮.૨
જી-૧ શાખા
(કાયદો અને
વ્યવસ્થા)
નિયમ મુજબ કાયદામાં કરેલ જાગવાઇ મુજબ
જી-ર શાખા
(એસ.ટી/
એસ.સી/
માનવ
અધિકાર)
નિયમ મુજબ કાયદામાં કરેલ જાગવાઇ મુજબ
બી શાખા નિયમ મુજબ કાયદામાં કરેલ જાગવાઇ મુજબ
જી-૧ શાખા (ક્રાઇમ) નિયમ મુજબ કાયદામાં કરેલ જાગવાઇ મુજબ
જે. એમ. ટી શાખા નિયમ મુજબ કાયદામાં કરેલ જાગવાઇ મુજબ
અરજી શાખા નિયમ મુજબ કાયદામાં કરેલ જાગવાઇ મુજબ
ઇ શાખા નિયમ મુજબ કાયદામાં કરેલ જાગવાઇ મુજબ
એફ શાખા નિયમ મુજબ કાયદામાં કરેલ જાગવાઇ મુજબ
સી - ર શાખા નિયમ મુજબ કાયદામાં કરેલ જાગવાઇ મુજબ
સ્પે. બ્રાન્ચ. નિયમ મુજબ કાયદામાં કરેલ જાગવાઇ મુજબ
ઇડીપી શાખા નિયમ મુજબ કાયદામાં કરેલ જાગવાઇ મુજબ
સંકલન શાખા નિયમ મુજબ કાયદામાં કરેલ જાગવાઇ મુજબ
એચ. શાખા નિયમ મુજબ કાયદામાં કરેલ જાગવાઇ મુજબ
એ-ર શાખા નિયમ મુજબ કાયદામાં કરેલ જાગવાઇ મુજબ
ડી-શાખા નિયમ મુજબ કાયદામાં કરેલ જાગવાઇ મુજબ
રજીસ્ટ્રરી નિયમ મુજબ કાયદામાં કરેલ જાગવાઇ મુજબ
સી - 1 શાખા નિયમ મુજબ કાયદામાં કરેલ જાગવાઇ મુજબ
એમ. શાખા નિયમ મુજબ કાયદામાં કરેલ જાગવાઇ મુજબ
એસ.ટી.બી. શાખા નિયમ મુજબ કાયદામાં કરેલ જાગવાઇ મુજબ
ક-૧ શાખા
(મહેકમ વિભાગ)
નિયમ મુજબ કાયદામા઼ કરેલ જાગવાઇ મુજબ
જનસંપર્ક શાખા નિયમ મુજબ કાયદામા઼ કરેલ જાગવાઇ મુજબ
જી - 1
(એસ.સી.આર)
નિયમ મુજબ કાયદામા઼ કરેલ જાગવાઇ મુજબ
વીજીલન્સ શાખા નિયમ મુજબ કાયદામા઼ કરેલ જાગવાઇ મુજબ
 


 આપની સેવામાં

પોલીસ સ્ટેશન શોધો
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નાગરિકત્‍વ
ભારતીય પાસપોર્ટ

પોલીસ કિલયરન્સ સર્ટિફિકેટ માટેના
હક્ક

વિદેશ જવા માટે "નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ"ના હક્ક
જાણવા જોગ
જાણવા જોગ
આપના પ્ર‍શ્ર્નો � અમારા ઉત્તર
જાહેર માહિતી અધિકારી
પ્રાઈવેટ સિક્યુરિટી એજન્સી લાઈસન્સ બાબત
તમાકુ નિયંત્રણ અધિનિયમ-૨૦૦૩
 

 સંપર્ક માળખું

  વિગતવાર જુઓ 

  ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

s